n nn nPrivatumo politika - Dominius AS
Turite klausimų? (+370) 647 427 95
  • lt
  • en
  • nb

Privatumo politika

  • Home
  • /
  • Privatumo politika

DOMINIUS AS

PRIVATUMO POLITIKA

1. Bendrosios nuostatos

1.1.            Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja DOMINIUS AS, juridinio asmens kodas 917502420, adresas Haugerudhagan 82, 0673, Oslas Norvegija (toliau – „mes“, „Įmonė“), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus Jums lankantis ar įsigyjant prekes mūsų interneto svetainėje https://www.dominius.no (toliau – Interneto svetainė) ir/arba kandidatuojant į laisvas darbo vietas Įmonėje.

1.2.            Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau –  GDPR).

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1.            Prašome Jūsų atidžiai perskaityti šią Politiką. Jums lankantis Interneto svetainėje, perkant mūsų siūlomas prekes ar kitaip naudojantis mūsų paslaugomis, ši Politika bus tiesiogiai taikoma renkant, tvarkant ir, Politikoje numatytais atvejais, perduodant Jūsų asmens duomenis duomenų gavėjams.

2.2.            Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų pateikiami asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu.

2.3.            Tam tikrais atvejais mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitiems subjektams:

2.3.1. Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;

2.3.2. Norėdami apsaugoti savo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;

2.3.3. Kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

3. Asmens duomenų tvarkymas prekių / paslaugų teikimo tikslais

3.1.            Įmonė tvarko tokius Klientų ir, juridinių asmenų atveju, atstovų asmens duomenis tikslu palaikyti kontaktą su Klientais ir suteikti prekes / paslaugas:

3.1.1. Vardas;

3.1.2. Pavardė;

3.1.3. Pareigos;

3.1.4. Telefono numeris;

3.1.5. Adresas;

3.1.6. Kliento el. pašto adresas;

3.1.7. Prekių pristatymo adresas;

3.1.8. Atsiskaitomosios sąskaitos numeris;

3.1.9. Kita prekių / paslaugų teikimui reikalinga informacija.

3.2.        Duomenis Įmonė gauna tiesiogiai iš Jūsų.

3.3.        Teisiniai asmens duomenų tvarkymo pagrindai: sutarties sudarymas ir vykdymas, Įmonei taikomos teisinės prievolės tinkamai užfiksuoti sudaromus sandorius vykdymas, Įmonės teisėtas interesas teikti savo klientams paslaugas.

3.4.        Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims (pavyzdžiui, transporto įmonei tikslu pristatyti prekes), jeigu tai reikalinga sutarčių vykdymui.

4. Reagavimas į pateiktas užklausas

4.1.            Naudojantis Interneto svetaine, Jūs turite galimybę sukurti savo prekių krepšelį ir išsiųsti atitinkamą užklausą Įmonei. Įmonės vadybininkas, matydamas Jūsų užklausą, su Jumis susieks dėl prekių tiekimo sąlygų.

4.2.            Atitinkamai, jei Jūs siunčiate užklausą, išreiškiate sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis reagavimo į pateiktą užklausą tikslu.

4.3.            Jums davus savo sutikimą, mes Jums nurodytu el. paštu siųsime naujienlaiškius ir/ar pateiksime specialius pasiūlymus.

4.4.            Reagavimo į pateiktą užklausą tikslu Įmonė tvarko tokius Jūsų asmens duomenis:

4.4.1. Vardas;

4.4.2. Pavardė;

4.4.3. Telefono numeris;

4.4.4. El. pašto adresas;

4.4.5. Prekių pristatymo adresas;

4.5.            Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas: Jūsų kreipimasis dėl sutarties sudarymo (užklausos dėl prekių įsigijimo pateikimas).

4.6.            Duomenų, tvarkomų tikslu reaguoti į pateiktas užklausas Interneto svetainėje, mes neteikiame tretiesiems asmenims.

5. Lojalumo programų organizavimas ir su jomis susijusios tiesioginės rinkodaros vykdymas

5.1.        Jūsų sutikimo pagrindu Įmonė gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis lojalumo programos organizavimo ir su ja susijusios tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu. Įmonė gali tvarkyti tokius Jūsų asmens duomenis:

5.1.1. Vardas;

5.1.2. Pavardė;

5.1.3. Miestas;

5.1.4. El. pašto adresas;

5.1.5. Telefono numeris;

5.1.6. Informacija apie pirktas prekes, jų rūšis, išleistas pinigų sumas, informacija apie išrašytas sąskaitas.

5.2.        Duomenis Įmonė gauna tiesiogiai iš Jūsų ir naudoja tiesioginės rinkodaros tikslu.

5.3.        Įmonė pasitelkia duomenų tvarkytojus, kuriems perduoda asmens duomenis: tiesioginės rinkodaros siuntimo paslaugas teikiančias bendroves.

5.4.        Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą dėl pranešimų siuntimo el. paštu, SMS žinutėmis, Instagram arba per Facebook, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui, tačiau tokiu atveju mes nebegalėsime Jums pateikti specializuotų pasiūlymų ir pateikti kitos su lojalumo programa susijusios informacijos.

6. Naujienlaiškių siuntimas

6.1.        Jums davus savo sutikimą, mes Jūsų nurodytu el. paštu siųsime naujienlaiškius.

6.2.        Atitinkamai, jei Jūs prenumeruojate Įmonės naujienlaiškius, išreiškiate sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis naujienlaiškių siuntimo tikslu.

6.3.        Prenumeruoti naujienlaiškių siuntimą galite Interneto svetainėje arba mūsų socialinių tinklų paskyrose, savo asmens duomenis įrašydami į naujienlaiškio prenumeratai skirtus laukelius ir paspaudę naujienlaiškių prenumeratos nuorodą.

6.4.        Įmonė tvarko tokius Jūsų asmens duomenis:

6.4.1. Vardas;

6.4.2. Miestas;

6.4.3. El. paštas.

6.5.        Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas: Jūsų duotas sutikimas.

6.6.        Įmonė pasitelkia duomenų tvarkytojus, kuriems perduoda asmens duomenis: naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančias bendroves.

6.7.        Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą dėl naujienlaiškių siuntimo el. paštu, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

7. Asmens duomenų tvarkymas kandidatų į darbo vietas atrankos tikslais

7.1.            Tuo atveju, jei nuspręsite kreiptis į Įmonę siekdami dalyvauti personalo atrankoje, Įmonė atrankos į darbo vietas tikslais tvarkys tokius Jūsų kaip kandidato(-ės) pateiktus asmens duomenis:

7.1.1. Vardas, pavardė;

7.1.2. Telefono numeris;

7.1.3. El. pašto adresas;

7.1.4. Gyvenamosios vietos adresas;

7.1.5. Išsilavinimas;

7.1.6. Profesinė patirtis;

7.1.7. Darbo patirtis;

7.1.8. Asmeninės savybės;

7.1.9. Mokamos kalbos;

7.1.10. Vairuotojo pažymėjimo turėjimo faktas;

7.1.11. Rekomendacijos;

7.1.12. Kiti Jūsų savanoriškai pateikti gyvenimo aprašyme ir/ar kituose pateiktuose dokumentuose esantys duomenys.

7.2.        Gyvenimo aprašymą, nurodant Jus dominančią pareigybę, galite siųsti el. paštu info@dominius.no.

7.3.        Įmonė informuoja tik atrinktus kandidatus.

7.4.        Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas: tvarkymas, siekiant imtis veiksmų Jūsų, kaip kandidato(-ės), iniciatyva prieš sudarant sutartį.

7.5.        Duomenų, tvarkomų kandidatų į darbo vietas atrankos tikslais, mes neteikiame tretiesiems asmenims.

8. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai

8.1.            Tvarkydami ir saugodami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

8.2.                Mes taikome skirtingus asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis tvarkomi konkretūs Jūsų asmens duomenys.

8.3.                Mes taikome tokius asmens duomenų saugojimo terminus:

Nr. Asmens duomenų tvarkymo tikslas Saugojimo terminas
1. Asmens duomenų tvarkymas prekių / paslaugų teikimo tikslais Sutarties vykdymo metu ir 3 metai po Sutarties pabaigos
2. Lojalumo programos organizavimas ir su ja susijusios tiesioginės rinkodaros vykdymas 3 metai nuo sutikimo davimo
3. Naujienlaiškių siuntimas (tiesioginė rinkodara) 3 metai nuo sutikimo davimo
4. Reagavimas į pateiktas užklausas 1 metai po užklausos gavimo
5. Asmens duomenų tvarkymas kandidatų į darbo vietas atrankos tikslai Iki atrankos į konkrečia darbo vietą pabaigos, bet ne ilgiau negu 1 metai nuo gyvenimo aprašymo gavimo dienos

8.4.   Išimtys iš aukščiau nurodytų saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek tokie nukrypimai nepažeidžia Jūsų kaip duomenų subjekto teisių ir atitinka teisinius reikalavimus.

8.5.   Tuo atveju, jei tam tikri Jūsų asmens duomenys bus reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, juos mes saugosime tiek, kiek šie bus būtini tokiems tikslams pasiekti pagal teisminę arba neteisminę procedūrą.

9. Jūsų teisės

9.1.    Jūs turite teisę bet kada, pateikę mums prašymą, susipažinti su mūsų tvarkomais asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų.

9.2.    Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą.

9.3.    Jūs galite pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdami rašytinės formos prašymą el. paštu info@dominius.no.

10. Kontaktinė informacija ir skundų pateikimas

10.1. Jei turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu info@dominius.no

10.2. Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu ar manote, kad tvarkome Jūsų duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, Jūs turite teisę pateikti skundą Norvegijos Karalystės duomenų apsaugos inspekcijai kaip priežiūros institucijai.

11. Trečiųjų šalių atliekamas asmens duomenų tvarkymas

11.1. Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, lankantis mūsų paskyroje „Facebook“ ar „Instagram“ socialiniame tinkle, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Pavyzdžiui, „Facebook“ visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko Duomenų politiką. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis, rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1.         Įmonė, gavusi iš jūsų ar kito duomenų šaltinio perteklinius asmens duomenis, juos sunaikina ir toliau netvarko.

12.2.         Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

12.3.         Jei naudositės Interneto svetaine ir mūsų teikiamomis paslaugomis po Politikos atnaujinimo, mes laikysime, kad Jūs neprieštaraujate ir esate susipažinę su atliktais pakeitimais.